Rosanna Bar
Detal barske stolice
Rosanna Bar
Šira: 2023
tapos namestaj logo